BACAWI        

KOOPCONTRACT

Gegevens verkoper

Britskorthaar Cattery Bacawi
Verkoper: Carina Kievit
Schuddebeursdijk 13
3209 LG Hekelingen Spijkenisse
Mobiel: 0641538934

De koper en verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaart middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve bindend.

Gegevens Kitten:
Naam:
Ras:
Kleur:
Geboortedatum:
Geslacht:
Stamboomnummer:
Chipnummer:

Gegevens Koper:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel:

-Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kat op het moment van de verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig   gezond en vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen is.
 -Verkoper verklaart het kitten alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die het kitten nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en       sociale kat.
 -Verkoper verklaart dat het kitten de benodigde inenting heeft gekregen de eerste met 9 weken en de tweede met 12 weken oud.,2x  wormenkuur heeft  gehad en chip te hebben gegeven.

-Verkoper verklaart hierbij de kat, het Europees dierenpaspoort, de chippapieren, de stamboom(BCF) en het eigendomscertificaat aan koper te hebben   afgegeven.
 -Verkoper verklaart slechts met katten te fokken die naar haar weten volledig gezond zijn en vrij van ziekten en parasieten en erfelijke aandoeningen   zijn.
-Verkoper heeft het kitten met 13 weken overgedragen aan koper.

-Verkoper raad de koper aan het kitten binnen 5 werkdagen te laten onderzoeken door een erkende dierenarts.
 -Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het vergoeden van dierenartskosten indien het kitten binnen 5 dagen na overdracht een   besmettelijke ziekte dan wel virus blijkt te hebben welke het dier zou moeten hebben opgelopen bij verkoper. De dierenarts dient hiervoor een   verklaring af te geven. Indien de koper geen gebruik maakt van deze 5-dagenregeling, dan vervalt het recht op schaderegeling bij het ontdekken van   besmettelijke   ziekten en virussen, aangezien deze dan ook elders kunnen zijn opgelopen en koper dan niet kan garanderen dat dit bij verkoper is   opgelopen.
-Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels teruggave van de helft van het aankoopbedrag indien binnen een termijn van 2 jaar blijkt   dat het kitten gedurende zijn leven inwendige afwijkingen heeft ontwikkeld die het dier niet in staat stellen ouder dan 5 jaar te worden en die op het   moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij de koper. Het betreft hier aangeboren en/of erfelijke afwijkingen (geen   besmettelijke ziekten of virussen). Blijkt de betreffende kat na verloop van tijd te overlijden dan wordt dit bedrag aangevuld tot het aankoopbedrag.   Mocht het kitten gedurende zijn leven vroegtijdig overlijden als gevolg van deze afwijking, dan moet dit door een erkende dierenarts schriftelijk, op   officieel briefpapier met reden en vermelding van gevonden afwijkingen worden verklaard en door de onderzoekende dierenarts met de hand worden   ondertekend. Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed.

  In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij het kitten gedurende zijn of haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te   stellen. Op deze wijze kan verkoper beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok.
-Verkoper heeft ten allen tijde recht op een second opinion onderzoek door een dierenarts van haar keuze. De kosten van een second opinion onderzoek   zijn op rekening van verkoper.
-Koper is verplicht aan dit laatstgenoemde onderzoek mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met verkoper.

 -Koper verklaart het aangekochte kitten een liefdevol tehuis te geven.
 -Koper verklaart de kat niet op te sluiten in kooien. Indien de koper met de poes wenst te fokken, dan is deze verplicht zich te laten registeren bij een   Ras kattenvereniging, mits mondeling anders overeen gekomen. De koper dient zich te houden aan de regels alwaar de koper bij is aangesloten,dan wel   de vereniging van de verkoper.
-Koper verklaart de kat ,wanneer het een dek kater betreft  niet te zullen houden of te zullen gebruiken als dek kater. Indien de koper zich hieraan niet   houdt, is deze verplicht de verkoper in staat te stellen het dier terug te kopen voor het aankoopbedrag.
-Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het eventuele vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat.
-Koper is verplicht verkoper in kennis te stellen indien het kitten zal worden gebruikt als fokdier.

-Koper verklaart, voor eventuele uithuisplaatsing van het kitten, onmiddellijk verkoper hiervan op de hoogte te stellen.
-Koper verklaart het kitten nimmer in een asiel te plaatsen.
-Koper laat de kat niet vrij buiten lopen.
-Koper verklaart geen handelaar te zijn en het kitten bij koper in huis op te laten groeien en te houden als huisdier.
 Indien koper wenst te gaan fokken met het kitten, dan eerst overleg met verkoper en adviseert verkoper hierbij indien koper dit wenst.
-Verkoper verklaart dat er op het moment van verkoop geen aanwijsbare redenen zijn om niet met het kitten te fokken.
-Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het eventueel vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat.

 Alle juridische kosten voortvloeiend uit de overtreding tegen dit koopcontract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.

Aldus in tweevoud opgemaakt dd: 
 

Handtekening Verkoper:   x
                                                         


 Handtekening Koper:        x